🦉بوف کــ the blind owl ـــور🦉

از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم:)

تو چنین خوب چرایی؟ [تحریف در شعر!]

  • ۱۸:۱۲

قاعده ی هشتم شمس تبریزی: هیچ گاه نا امید نشو. اگر همه در ها هم به رویت بسته شوند،سرانجام او کوره راهی مخفی را که از چشم همه پنهان مانده،به رویت باز می کند . حتی اگر هم اکنون قادر به دیدنش نباشی،بدان که در پس گذر گاه های دشوار باغ بهشتی قرار دارد. شکر کن! شکر کردن بعد از رسیدن به هدفت آسان است. صوفی آن است که حتی وقتی خواسته اش تحقق نیابد باز شکر کند.

  • ۳۴
همیشه همینطور نمی ماند
یک روز که تصورش را نمی کنی
جایی که در خواب هم ندیدی لحظه ای که به هیچ چیز فکر نمی کنی
و تازه رها شده ای از بند آرزو
از جانب پروردگار دریافت خواهی کرد
چیزی فراتر از آنچه در طلبش بودی
چیزی ارزشمندتر و دلپذیرتر!
مطمئن باش در چنین روزی خوشحال تر خواهی بود...
٩٦/٨/١٧
Designed By Erfan Powered by Bayan